مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ ۱۴:۵۷

    روشنفکری دینی برنامه ای برای آینده ندارد

    روشنفکری دینی برنامه‎ای برای آینده ندارد، چرا‎که استفاده از جهالت آینده را مبهم می‎کند. آن جهالتی که در حوزه و دانشگاه نسبت به علوم‎انسانی، غرب و اسلام وجود دارد، اجازه ساختن آینده را نخواهد داد. در همه زمینه های علوم‎انسانی، حتی در علوم‎سیاسی و فلسفه هم همین طور است.