مصاحبه

 • نقد دکتر حامد حاجی حیدری بر کتاب«جامعه شناسی ایران» دکتر جلایی پور(5)
  ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ ۱۴:۰۲

  چشم‌پوشی از جامعه‌شنـاسی برای”اصلاحات“،ضعف مفرط نظری در کتاب ”جامعه‌شناسی ایران“

  اما عالی‌مقام جلایی‌پور، نقد به امریکا را دوست ندارند؛ ایشان امریکا را خیلی دوست دارند. مفاهیم و مضامین انتقادی مهم خود گیدنز در نقد سیاست مدرن به مثابه (۱)«جهان بی‌مهار» و (۲)«راه سوم» و (۳)«فراسوی چپ و راست» و (۴)«سیاست حیاتی»، معانی مهمی بودند که از چشم عالی‌مقام جلایی‌پور دور ماندند.

 • نقد دکتر حامد حاجی حیدری بر کتاب«جامعه شناسی ایران» دکتر جلایی پور
  ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ ۱۷:۵۵

  جامعه‌شناسی علیه ”اصلاحات“(4)

  جلایی‌پور، دیدگاه‌های ماکس وبر را منحصراً با ارجاع‌های آخر پاراگرافی به آنتونی گیدنز و یان کرایب مستند می‌سازد که البته از شارحان دست اول وبر محسوب نمی‌شوند. حتی شرح کرایب به قدری ضعیف است که در متن خود از داوری بین شارحان اصلی مانند راینهارد بندیکس و فرانک پارکین (که جلایی‌پور به اشتباه به او «پارکینز» می‌گوید) هم پرهیز می‌کند. نحو ارجاع دادن هم اشتباه که نه، هولناک است.

 • نقد دکتر حامد حاجی حیدری بر کتاب«جامعه شناسی ایران» دکتر جلایی پور
  ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ ۰۱:۳۷

  ضعف مفرط نظری در کتاب ”جامعه‌شناسی ایران“ (3) تـلمود اصلاحات

  هدف دقیق کتاب همین است که «مضمون جامعه‌شناختی» با آن آغاز می‌شود. در این عبارت، تأکید می‌شود که اولاً، «جامعه‌ی مدرن ایران ”خوش قواره“ نیست»، و در ثانی، باید کاری بشود که کاملاً مدرن خوش‌قواره بشود، و ثالثاً، مجموعه فعالیت‌هایی که برای این منظور صورت می‌گیرد، فی‌الجمله «اصلاحات» نام گرفته است.

 • نقد دکتر حامد حاجی حیدری بر کتاب«جامعه شناسی ایران» دکتر جلایی پور
  ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ ۱۵:۳۸

  ضعف مفرط نظری در کتاب «جامعه‌شناسی ایران»(2)

  نهایتاً، در حالی که عالی‌مقام دکتر حمید رضا جلایی‌پور، «ما» را بسیار «کژ» و «بدقواره» می‌شمرد، و «دولت مدرن خوش‌قواره امریکایی» را بیش از حد خوب و دور از دسترس، دست به ترسیم یک هدف میانی می‌زند: «کره جنوبی». از دیدگاه سوم شخص غایب عالی‌مقام دکتر حمید رضا جلایی‌پور، درست که «ما» نمی‌تواند برای رسیدن به «امریکا» حتی بیندیشد، ولی می‌تواند لااقل به «کره جنوبی» فکر کند! این مرد، چقدر امریکا را دوست دارد… و این مرد، خیلی با «ما» بیگانه است… او «ما» را به مثابه سوم شخص غایب، دوست ندارد…

 • نقد دکتر حامد حاجی حیدری بر کتاب«جامعه شناسی ایران» دکتر جلایی پور
  ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ ۱۶:۵۹

  ضعف مفرط نظری در کتاب ”جامعه‌شناسی ایران“ (1)

  این کتاب، یادداشت‌های روزنامه‌نگارانه منقطعی، حاوی بلند بلند تصور کردن مؤلف محترم، به منظور نافرجام فهم مسائل سیاسی ایران از یک دیدگاه متعصبانه اصلاح‌طلبانه است که به لحاظ مفهومی آشفته، به لحاظ مستندات نارسا، به لحاظ نظری یکسره فارغ‌بال، به لحاظ روشی «بی‌روش»، و به لحاظ زمانه تاریخ‌گذشته است؛