مصاحبه

  • گفتگو با پروفسور شاپور رواسانی درباره خدمت و خیانت مستشرقین:
    ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ ۲۰:۴۸

    بهتر است بررسی‌هایشان دفن شوند تا جسدشان

    کار عمده مورخین و مستشرقین غربی که برای ما تاریخ نوشته‌‌اند (و می‌نویسند) با تجلیل از سلاطین، شرح جنگ‌ها (غارت‌ها) تجلیل از طبقه حاکم و تبلیغات نژادی همراه با انکار مبارزات طبقات محروم است. همچنانکه کار عمده مورخین و راویان دوران خلفا در خدمت به طبقه حاکم متهم کردن رهبران قیام‌های مردمی به انواع فسادها و انحرافات اخلاقی و پرده‌پوشی از جنایات طبقه حاکم بود.