مصاحبه

  • پرونده شورای تحول در علوم انسانی در گفتگو با دکتر کرمی
    ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ ۱۰:۴۳

    تحول در آموزش علوم انسانی را با تحول در علوم انسانی اشتباه گرفته ایم.

    من مخالفتها در برابر سر فصلها و عناوین را کمتر دیدم و مخالفت‌ها و مناقشات بیشتر به حذف درس یا حذف گرایش یا حذف رشته یا تأسیس رشته، تأسیس گرایش یا تأسیس درس بوده است. که البته در هر کدام از اینها ممکن است که منافع شخصی دخیل بوده باشد. مثلاً استادی دوست دارد که جامعه‌شناسی قشر درس بدهد. اگر شما بیایید و دکان او را ببندید و این رشته را حذف کنید او دیگر در نظام دانشگاهی تعریفی ندارد.