مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۴/۶ ۱۸:۵۲

    تابلوی ورود ممنوع علم جدید در برابر خدا!

    فقدان فلسفه طبیعی اسلامی، یا به تعبیر دیگر فقدان تبیین کاملی برای تصور قرآنی از عالم طبیعت باعث شده است تا عالمان طبیعی ما یا به رویکرد غیر دینی فیزیکالیستی روی آورند، و یا به رویکرد منسوخ خدای رخنه پوش

  • ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ ۱۷:۴۴

    “روش شناسی مطالعات دینی”

    تلاشی مشترک بر یک کتاب ابتدا قرار بر این شد دو فصل اول مطالعه گردد، وچندی پیش در مشهد مقدس یک بازنگری صورت گرفت، آقای مسعودی عقیده داشتند که بنظر می رسد به کتاب نقد هایی وارد است و برخی از آنها را در جلسه مشترک بیان نمودند البته بنده در این حوزه به اندازه […]