مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۱/۲ ۰۹:۵۲

    فروغ و افشاي سياهي خانه

    سكولاريسم وضعي اجتماعي و فرهنگي و سياسي بود كه در زندگي افراد به صورت تنهايي و سردرگمي نمود مي‌يافت. اين تنها در شعر شاعراني چون فروغ و اخوان پيش از هر جاي ديگر نمودار است. انقلاب 57 و سير نهاد سازي تشكيل حكومت و سياست‌هاي فرهنگی پس از آن اغلب ديني هستند يا تلاش می‌كنيم ديني باشند. اما سكولاريسم از پا نيفتاده و رد پاي آن در زندگي ما پيدا ست. انقلاب و حكومت ما در واقع مقاومت عليه همين سكولاريسم جهاني است. و اگر شاعران و متفكراني اين چيزها را نشان ندهند چه بسا غفلت كنيم و در راه مقاومت بيراهه رويم