مصاحبه

  • یادداشتی بر کتاب جدید یوسفعلی میرشکاک: نیست انگاری و شعر معاصر
    ۱۳۹۳/۰۸/۳ ۱۱:۳۱

    در چشمِ نیست‌انگاری

    اگر فلسفه شرح زمانه باشد شعر صورت زمانه است. لذا آنکه شعر عصر خود را خوب می خواند با دوره خویش چشم در چشم است.کسی که با سعدی و حافظ گرم گرفته با زبان فارسی به سر برده و سربردن با زبان فضیلت است.