مصاحبه

 • احمد اشرف؛
  ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ ۲۱:۵۳

  شهرنشینی از دیدگاه جامعه‌شناسی تاریخی

  کارل مارکس و ماکس وبر از پایه‌گذاران جامعه‌شناسی تاریخی هستند که به این مسائل توجه خاص کرده‌اند و مبانی نظری جامعه‌شناسی تاریخی شهر را پی‌ریخته‌اند و بیشتر جامعه‌شناسان و تاریخ‌دانان بعدی از نظریه‌‌‌های این دو سود جسته‌اند و آن‌ها را در موارد خاص مورد بررسی و آزمون قرار داده و در مواردی گسترده‌تر و بارورتر ساخته‌اند.

 • معرفی کتاب
  ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ ۰۸:۴۷

  نظريه هايي درباره شهرهاي قلمرو فرهنگ اسلامي

  تحقیقات انجام شده در مورد شهرهای اسلامی تاحدود زیادی متاثر ازچارچوب مفاهیم وقوانین اجتماعی، سیاسی واقتصادی حاکم برشهرهای غربی و مطابق با موازین و معیارهای مطالعه شهرهای غربی صورت پذیرفته است. محور اصلی مطالعات آنها مبتنی بر مقایسه شهرهای اسلامی با شهرهای اروپایی بوده است، تا ضمن سلب اصالت شهرهای اسلامی، آنها را از هویت خود محو کرده و از اهمیتشان بکاهد.