مصاحبه

  • نقد دوم بر یادداشت "کیفر خواستی علیه روش و دانشمندان دروغین"
    ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۱۳:۳۲

    مشکل سیطره بی چون و چرای پوزیتویسم است نه روش و اساتید روش تحقیق!

    خوب بود جناب دکتر فاضلی روشن می­کردند که پژوهشگر دقیقا به چه معناست؟ آیا ایشان گونه­های مختلف پژوهش را معتبر می­دانند؟ برای مثال از منظر ایشان کسی را که درباره اعتبار یک روش تحقیق، به روش خاص مربوط به آن، مطالعه­ای، تحقیقی، پژوهشی انجام می­دهد و یک روش تحقیق را بهبود می­بخشد یا بر آن خدشه می­کند پژوهشگر نیست؟ آری! بسیاری از کتاب­های روش تحقیق ما کتاب­هایی هستند که از منابع مختلف گردآوری شده­اند و جنبه پژوهشی ندارند.