مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ۱۰:۵۶

    دو فصل نامه جامعه پژوهی فرهنگی

    شماره پنجم دوفصل‌نامة علمی ـ پژوهشی جامعه‌پژوهی فرهنگی  منتشر شد. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صاحب امتیاز، حمیدرضا آیت اللهی مدیرمسئول و احمد کتابی سردبیر این مجله هستند .  اعتماد اجتماعی رهاورد هنجارهای دینی و ارزش‌های اخلاقی – مورد مطالعة استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- (نوشته  افسانه ادریسی، احسان […]