مصاحبه

  • نقدی بر نظر جان فوران درباره فرهنگ سیاسی مقاومت در ایران
    ۱۳۹۲/۰۵/۲ ۱۴:۰۶

    فرهنگ سیاسی مقاومت انقلاب ایران اصیل یا واکنشی؟

    در این تحلیل ها فرهنگ دینی مقاومت نه امری اصیل که به عنوان یک ابزار سیاسی برای متحد شدن و ائتلاف اقشار مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این مساله به کرات در آثار افرادی چون جان فورن در کتاب مقاومتهای شکننده و آبراهامیان و نیکی کدی و در شکل ضعیف ترش در کار فوکو درباب انقلاب اسلامی ( که شیعه را بیشتر یک گفتمان و بیان سیاسی می داند) و افراد دیگری دیده می شود.