مصاحبه

  • ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ ۱۱:۱۳

    هشتاد سال سیاست زدگی علوم اجتماعی …..

    احزاب و گروهها همواره در صدد تسخیر کرسی های دانشگاهی این رشته بوده اند تا زیر پرچم ادبیات شبه روشنفکرانه ی علوم اجتماعی، انتقاد های سیاسی خود را در قالب سخنرانی و کتاب و مقاله به عرصه ی تفکر سر ریز کنند. این مساله در دوره ی اصلاحات ( به مثابه بر سر کار آمدن مبانی لیبرالیسم سیاسی ) به اوج می رسد و دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیش از هر زمان دیگری به جولانگاه احزاب سیاسی تبدیل می شود تا جایی که کرسی های تدریس دانشگاهی توسط برخی اساتید بورسیه دوره ی کارگزاران پر شده و صرفا جهت گیری های سیاسی، و پایبندی به یک رویکرد خاص در علوم اجتماعی محک جذب اساتید می شود