مصاحبه

  • اولین رساله دکتری در رشته رفاه اجتماعی دفاع شد:
    ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۱۳:۲۱

    بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت های بعد از انقلاب اسلامی

    گفتمان عدالت در دولت ها قایم به دولت ها شده هر دولتی گفتمانی خاصی را مطرح کرده بر آمده از زمینه های اجتماعی هر دوره بود و متاسفانه به موضوع عدالت اجتماعی به عنوان یک فرایند بلند مدت نگریسته نشده و با تغییر دولت ها رویکرده و استراتژیها تغییر کرده بنظر می رسد بایستی با مفهوم عدالت اجتماعی بصورت پروسه نگاه شود از طرفی آنچه مورد بی توجهی دولت ها قرار گرفته است بخش تعاون می باشد که می بایست دولت ها توجه ویژه ای به آن داشته باشند و به عنوان یک شیوه ی حکمرانی اقتصادی توجه شود.