مصاحبه

  • نگاهی به یک مقاله درباب کار جمعی
    ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۱۶:۴۱

    مدل اثرگذاري فرهنگ ملي بر كار تيمي در ايران

    اين مقاله به بررسي چندبعدي نظريه ناسازگاري فرهنگ ملي ايران با كار جمعي و تيمي مي پردازد. در اين تحقيق نقش و تاثير مولفه هاي فرهنگ ملي بر كارتيمي با بهره گيري از سه رويكرد تاريخي ـ اجتماعي، بين فرهنگي و پيمايش، بررسي و الگوي مربوط ترسيم شده است. جامعه آماري پيمايش را سه شركت […]