مصاحبه

  • دموکراسی در امریکا چقدر واقعی است؟
    ۱۳۹۲/۰۷/۳ ۱۸:۱۴

    “جری مندرینگ” و دموکراسی در آمریکا

    دموکراسی در این کشور براساس گفته بسیاری از اندیشمندان حوزه سیاست هدایت شده می باشد و در اکثر موارد توده مردم آمریکا در حوزه های بسیار محدودی حق انتخاب و تعیین نمایندگان خود را دارند.
    همانطور که سی رایت میلز در کتاب نخبگان قدرت(کتابی در مورد ساختار جامعه آمریکا ) اشاره می نماید در این کشور عده محدودی از قدرت تصمیم گیری و تغییر امور در مسائل سیاسی این کشور برخوردار می باشند و اکثریت مردم تنها به عنوان توده مورد توجه قرار می گیرند