مصاحبه

  • معرفی اجمالی کتاب
    ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ ۱۲:۳۸

    دیدگاه: پنج گفتار در باب تاریخ فرهنگی با نگاهی به جنگ عراق و ایران

    جنگ یکی از پربسامدترین پدیده های اجتماعی قرن اخیر و حتی تاریخ بشر بوده است. اما در تحلیل شکل گیری، فرایند و کارکردهای آن بیشتر نگاهی سیاسی، نظامی و یا نهایتا ژئوپلیتیک به کار رفته است. با چرخش فرهنگی و رشد رویکرد فرهنگی بررسی جنگ از منظر تاریخ فرهنگی و مطالعات فرهنگی در اولویت قرار گرفت و حوزه مطالعات فرهنگی جنگ نضج و رشد یافته است.