مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۱۲:۲۷

    مصائب یک پایان نامه جهادی درباره روستا!

    در خیلی از مواردی که دولت یا حکومت شانه خالی می کند، این مجموعه های غیردولتی هستند که کار را جلو می برند و تسهیل گری می‌کنند و می بینیم که خود مردم هم به این اذعان دارند که کاری که شما گروه جهادی ها انجام می دهید، دو برابر کاری است که دولت می کند.