مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۱/۴ ۱۲:۰۸

    پارادایم جهانی و نظام جهانی اسلامی

    این کتاب مشتمل بر دوازده بخش کلی است و نویسنده که استاد دانشگاه سلطان قابوس عمان است، دربارۀ مفاهیمی مانند آگاهی بشری، اقتصاد اسلامی، نگاه فایده‌گرایانه و رویکرد اسلامی با درک «توحیدی» مباحث خود را به پیش می‌برد.