مصاحبه

 • ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ ۱۸:۱۹

  احتمالی بر علوم انسانی اسلامی

  نقدی بر یادداشت دکتر فیاض “فرمولی برای علوم انسانی اسلامی” در هفته نامه – پگاه حوزه – 1388 – شماره 257، تیر

 • گامی به سوی علم دینی
  ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ ۱۶:۱۱

  فرمولی برای علوم انسانی اسلامی

  نویسنده براساس نظریه فطرت که نظریه دینی است اساس و بنیاد معرفت شناختی علوم غربی از جمله جامعه شناسی و انسان شناسی را زیر سئوال می برد . ایشان باارائه دونظریه توسعه دربعدکلان و نظریه زیستی انسان شناسی در منظر خرد ،بین مبنای این علوم با علوم اسلامی تمایز قائل گردیده است.