مصاحبه

  • تحلیلی انسانشناختی از وضعیت زنان در جهان امروز
    ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۱۹:۵۱

    بدن زن به مثابه عنصر هویتی برای اعمال قدرت

    زنان، خانه یعنی عرصه ‏های بروز و ظهور قدرت زنانگی را رها کردند و از طرفی به آمال خود در زمینه اعمال قدرت در جامعه و در رقابت با مردان دست نیافتند و در واقع قربانی مطامع سیستم ‏های سرمایه دارای و به طور خاص مردان شدند. نباید فراموش کرد که آثار و ضربات ناشی از سبک زندگی مدرن و تغییر نقش زنانه بر پیکره جامعه تبعات دامنه ‏داری برای ما و آینده به دنبال دارد.