مصاحبه

  • تاملی در باب تروریسم سلفی
    ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۱۵:۱۹

    انسان شناسی سیاسی «گروهک جیش العدل» در مصاحبه با دکتر احمد نادری

    مجموعه ای از عوامل، نظیر فقر، بی سوادی، بیکاری و … سبب جذب برخی به این گروهک ها می شود. دارا بودن مذهبی متفاوت و تعلق به قومیت های خاص، محلی برای سرمایه گذاری قدرتهای خارجی در این حوزه می شود. برجسته کردن نقاط هویتی و دست گذاردن بر تفاوتهای این افراد توسط این قدرتها، سبب شکل گیری آنچه که به آن کنش های هویتی می گوییم می شود و از دل این کنش ها می توان خشونتهای بسیاری نظیر آنچه گروهک جندالله یا همین پدیده نوظهور جیش العدل (که دنباله رو آن گروهک سابق می باشد) انجام داد، بیرون می آید.