مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ ۱۹:۵۷

    جامعه شناسي اسلامي Islamic Sociology

    در این رویکرد توجه اصلی بر بنیان‌های فلسفی و معرفت‌شناسانه ممکن و لازم برای جامعه‌شناسی است که منبع آن‌ها اسلام است. شهید مطهری در کتاب تاریخ و جامعه با طرح سوالاتی از قبیل اینکه ماهیت جامعه چیست، جامعه اصل است یا فرد، آینده جامعه چیست و … به طرح جهان‌بینی اسلامی خود پرداخته است. همچنین آثار آیت‌الله مصباح یزدی را نیز می‌توان در این راستا قلمداد کرد.