مصاحبه

  • جامعه شناسی شعر معلمی و نوای آهنگران
    ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ ۱۰:۴۶

    استعاره ی معلمی و استمرار اسلام انقلابی*

    شعر حاج حبیب الله معلمی کانون سرشاری برای جامعه شناسی جنگ است. بسیاری از باورها و نگاه ها به دفاع مقدس که امروزه عمومی و ساده به نظر می رسند، به نوعی محصول بازتولید مداوم در کار معلمی اند. شعر معلمی بخشی از فرآیند معرفتی ای است که تاریخ انقلاب و دفاع مقدس را از دل تاریخ مدرن بیرون کشیده و در تداوم تاریخ صدر اسلام بازتولید می کند.