مصاحبه

  • جامعه شناسی عاشورا و سنت های عزاداری در گفتگو با دکتر محمدرضا جوادی یگانه
    ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ ۱۱:۵۳

    عاشورا به مثابه عنصر هویت و انسجام فرهنگی

    دکتر محمدرضا جوادی یگانه دارای مدرک دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. مصاحبه ما با ایشان درباره عناصر هویتی و هویت بخش عاشورا، در طبقه پنجم دانشکده و دفتر ایشان یعنی معاونت پژوهشی انجام شد.