مصاحبه

  • بازنمایی عزاداری در قاب تلویزیون (2)
    ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ۱۶:۰۱

    کوچک زیباست

    ماجرا از پخش تلویزیونی حسینیه اعظم زنجان کلیک خورد… مسئولین استانی که اجتماع پرشکوه و عظیم مردم زنجان را دیدند ناگهان به فکر افتادند که چرا مراسم شهر ما به این عظمت نباشد؟… یکی از مسئولین استانی به صراحت گفت که اگر مردم اصفهان مثل زنجانی ها در یک جا جمع شوند رسانه ها هم بهتر می توانند عزاداری را انعکاس دهند