مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ ۱۳:۵۸

    بررسي چگونگي روايت جنگ ايران – عراق در رمان (1367 تا 1387)

    در اين پايان نامه بر اساس رمان هاي موجود ازسال 1367 تا 1387 به بررسي چگونگي روايت جنگ ايران و عراق در آنها پرداخته شده است. اين کار بر اساس ويژگي گرايش مطالعات فرهنگي که بين رشته اي مي باشد از رويکردهاي مختلف جامعه شناختي ، نقد ادبي ، روايت شناسي و فلسفه براي تحليل […]