مصاحبه

  • نوشته ای از امام موسی صدر
    ۱۳۹۰/۰۱/۱۳ ۲۳:۵۵

    ابزارهای ادارک در قرآن

    یکى از کارکردهاى روح و روان انسان، دانستن و ادراک و یا به سخن دیگر، ارتباط علمى و شناختى است. اگر نگوییم اساسى ترین پدیده روانى انسان ادراک است، بى تردید یکى از مهم ترین آنها خواهد بود، زیرا از راه ادراک و علم است که زمینه سایر نمادهاى ویژه انسانى چون عواطف، احساس، اراده و… فراهم مى شود. در این نوشتار تلاش شده است تا مایه بنیادین ادراک – روان انسان – از زاویه اى خاص و با شیوه اى فلسفى – قرآنى مورد بحث قرار گیرد.