مصاحبه

  • تفاوت های جامعه شناختی 9 دی با تجربه دینی دورکهایم
    ۱۳۹۲/۱۰/۸ ۲۰:۰۶

    9 دی از جنس حضور/دیدار

    فضای لیبرالی حاکم بر علوم اجتماعی اساساً تجربه­های حضور/دیدار از این جنس را از طریق پیوند دادن آن با مفاهیم نارسا و حقیری چون “هیجان”، “احساسات” و امثال اینها مخدوش می­کند. در این نگرش، چنین تجربه­هایی فاقد اصالت قلمداد می­شوند؛ چرا که بیشتر عرصۀ هیجانات و عواطف “نامعقول” هستند. امّا چنان که گفته شد، کلماتی چون هیجان و عواطف که بیشتر ماهیت سطحی و گذرا دارند، در توصیف تجربۀ حضور/دیدار لنگ می­زنند