مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۸:۰۴

    امکان و چگونگى علم دینى(2)

    در این مطلب دکتر احمدی، دین را به طور ضمنی ”مجموعه ای از تعالیم” دانسته و گویی در نظر ایشان تفکیک علم دینی از علم غیر دینی آسان می نماید. به همین سبب علم می تواند بخش هایی از عالم را در استقلال (فارغ از اینکه خداوند باشد یا خیر ) بررسی نماید. سوال آن است که اگر دین مجموعه ای از تعالیم باشد چه تفاوتی به طور مثال با قوانین حمورابی یا سیاست نامه نظام الملک خواهد داشت؟ اگر دین نه مجموعه ای از تعالیم بلکه”رویکردی به عالم” باشد آیا باز می توان حیطه های مجزا از هم ِ دین و علم (دین دنیای مدرن) را به آسانی تفکیک کرد؟