مصاحبه

  • میلیاردها محله حاشیه نشین در دنیای جدید شهری
    ۱۳۹۳/۰۸/۵ ۲۱:۲۷

    شهرهای در سایه

    نویسنده در ادامه مباحث خود به بررسی روند حاشیه نشینی در دیگر شهرهای ایالات متحده ی آمریکا از جمله سانفرانسیسکو و شیکاگو می پردازد. در پایان از زبان مورخی کالیفرنیایی اینگونه بیان می شود که «هر آمریکایی در واقع یک حاشیه نشین است».