مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ۱۴:۱۰

    ارتقای زودرس و استادی نارس

    موسسات آموزش عالی در ایران بیش از آن‌که به استادی این و آن نیاز داشته باشند، به پاسداشت حقیقت‌جویی به‌مثابه غایت علم نیازمندند. اما رواج علم‌بازی به شیوه جویندگان استادی، به غایت از این حقیقت‌جویی فاصله دارد.