مصاحبه

  • گروه مطالعات فرهنگی شهر
    ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۲۱:۵۰

    حق به شهر؛ ریشه های شهری بحران های مالی

    در نظام سرمایه داری مسکن بیش از هر چیز شکل کالا به خود میگیرد و تولید آن نه برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی مردم بلکه به منظور ایجاد ارزش اضافی و سودآوری انجام می شود .این که یک ناحیه مسکونی شهر تخلیه و بافت سنتی آن ویران شود و اجتماع ساکنان آن متلاشی گردد و شهروندان به حاشیه شهر رانده شوند تنها مسائلی جانبی خواهند بود، اگر تاسیسات جایگزین باعث افزایش قیمت زمین یا سودآوری بیشتری برای سرمایه باشد