مصاحبه

  • چند نکته در باب نسبت ژورنالیسم با تفکر به مناسبت نمایشگاه مطبوعات
    ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۱۹:۰۰

    تفکرزدایی ژورنالیسم

    نسبتِ ژورنالیستی با پدیده‌ها تفکرزداست؛ زیرا ژورنالیسم در سطحیتِ ایدئولوژی درمی‌ماند و به ژرفای پدیده‌ها راه نمی‌برد. اگر به تاریخ ژورنالیسم نگاه کنیم، درمی‌یابیم که فراگیرشدن ژورنالیسم در قالب روزنامه‌نگاری بعد از قرن هجدهم، با ایدئولوژیک‌شدنِ آن و انقیادش در دستانِ سیاست قرین بوده است.