مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۱۲/۹ ۰۷:۵۵

    جهان های اجتماعی

    نویسنده در بخشی از کتاب، به شناخت عمومی و شناخت علمی، انواع شناخت علمی جامعه، شناخت اجتماعی، تجربی، عقلی و شهودی و بالاخره انواع شناخت اجتماعی در قرآن، و برخی از مفاهیم اساسی مربوط به آن می پردازد.