مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۱۳:۲۱

    مطهری و نگرش فرامادی به سبک زندگی

    ین در نگاه شهید مطهری همان سازننده و روشن کننده نیازهای اولی بشر است؛ عقل و تدبر وسایلی است که برای رسیدن به این نیازهای درجه اول انسان را در این جهان یاری می‌دهد. با شناخت درست و به دور از آفت دین می‌توان نیازهای اصلی بشر را تشخیص داد و سپس با ابزارهای مناسب هر دور و زمان به پاسخ این نیازهای حقیقی پرداخت.