مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۵/۱ ۱۲:۵۰

    کنترل جمعیت و «جنگ علیه خانواده»

    به اصطلاح «کارشناسانی» مانند کالدرن، کم ترین اطلاعاتی درباره ی روند جمعیت جهانی ندارند. آن ها فقط از مفهوم عوام پسند بحران استفاده کرده اند تا دستور کار لیبرالیستی و مدافع روابط آزاد جنسی خود را اجرا کنند.ب ه این ترتیب است که کتاب های درسی، دانش اموزان را در «تنگناهای» اخلاقی قرار می دهند و از آن ها می خواهند برای زمین «بیش از اندازه پر جمعیت» چاره ای بیندیشند.