مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۸/۷ ۰۰:۱۰

    خانه و خانواده محور گرما و دور همدیگر جمع شدن بوده است

    دکتر ناصر فکوهی در نشست« انسان‌شناسی خانه و فضاهای درونی» گفت:خانه جایی است که در آن به دنیا می آییم در آن زندگی و رشد می کنیم بزرگ و پیر می شویم و در آن می میریم . خانه می تواند از یک ورود زیستی بررسی شود.