مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۶:۵۷

    معرفی رشته مطالعات زنان

    رشته مطالعات زنان یک دوره مطالعات میان رشته ای است که به نحوی با دروس علوم پایه ارتباط دارد. در این رشته سعی بر این است تا بینش صحیح و غیرجانبدارانه ای از جایگاه زن در هستی و جهان امروز به صورت علمی و آکادمیک و با توجه به مطالعات تطبیقی ارائه شود.

  • معرفی رشته مددکاری اجتماعی

    گر بخواهیم این رشته را به طور خلاصه معرفی کنیم، باید بگوییم که هدف رشته مددکاری این است که به افراد نیازمند به خدمات اجتماعی کمک کند تا خود را بیابند، مشکل خویش را بشناسند و سپس راه حل آن را پیدا کنند.