مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ ۰۳:۵۹

    خردنامه 138 با پرونده “دانشگاهی شدیم” و “آرمان دربند مصلحت”

    یکصد و سی و هشتمین شماره‌ خردنامه همشهری منتشر شد یکصد و سی و هشتمین شماره‌ خردنامه همشهری منتشر شد. این مجله با بخش‌هایی چون «گزارش خبری»، «پرونده»، «مصاحبه ماه» و «مکتوبات» می­کوشد ابعاد فکری موضوعات مهمی را بشکافد که در صدر مباحث بحث‌برانگیز و جذاب میان اهل علم و دانش قرار دارد. بخش کتاب […]

  • ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ ۱۷:۱۷

    صد و پانزدهمین شماره خردنامه همشهری منتشر شد

    صد و پانزدهمین شماره خردنامه همشهری منتشر شد. دور جدید، این نشریه شامل بخش‌هایی چون «گزارش خبری»، «تحول‌ علوم انسانی»، «مصاحبه‌ی ماه»، «پرونده» و «مکتوبات» است. همچنین این شماره خردنامه شامل سه پرونده با عناوین «جای پای فکر فلسفی»، «نقدی بر تاریخ‌نگاری روشن‌فکری در ایران» و «دیالکتیک عقل و بصر» است که قطعاً می‌تواند برای […]