مصاحبه

  • گفت‌و‌گو با دکتر قاسم زائری
    ۱۳۹۴/۰۳/۶ ۱۱:۳۵

    نتیجه جریان های فکری موجود خلق کنشگری منفعل است

    یکی از آسیب­های مهم این جریان های فکری، از حیث نظریه­ پردازی، اتکای مفرط آنها به رویکردهای ساختگرایانه و پساساختگرایانه است که در هر دو تلاش فردی و مومنانه نادیده گرفته می­شود. در واقع این جریان ها به نام حوالت تاریخی و نظام جامع و نظایر آن، امور را به ساختارهایی حواله می­ دهند که از دسترس و کنترل ما خارج است و ما به عنوان افراد عملاً کاری از پیش نخواهیم برد، یعنی عمل فردی را نفی نمی­ کنند اما به ما میگویند که در نهایت هیچ تغییری ایجاد نخواهید کرد. اوضاع تا زمانی که آن امر ساختاری اراده نکند، همین گونه خواهد بود.