مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ۱۳:۲۴

    «آزمون نظریه انحطاط دولت ابن خلدون در دورة صفویه»

    در واقع مدتی پس از پیروزی جنبش مذهبیِ صفوی و تشکیل دولت، عصبیت های قبیله ای (خویشاوند محور) داخل جنبش صفوی، به ضرر عصبیت مذهبیِ کل جنبش شروع به فعال شدن گشت و بین همه قبایل به خصوص قبایل بزرگ تر و قوی تر قزلباش بر سر کسب قدرت بیشتر، کشمکش و درگیری ایجاد شد.