مصاحبه

  • پیام حضرت امام درباره سیاست بازسازی و سازندگی
    ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ ۱۲:۰۰

    منشور سازندگی

    به مسئولین و دست اندرکاران در هر رده نیز می گویم که شرعا بر همه شما واجب است که همت کنید تا آخرین رگ و ریشه های وابستگی این کشور به بیگانگان را در هر زمینه ای قطع نمایید …مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است