مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۰۳/۷ ۰۰:۵۸

    امتداد سنت تا توسعه بومی: آشنایی با تمدن ایرانی از زاویه دانش ها و فناوری های بومی

    آیا ایران در دوره های گذشته از «تمدن» برخوردار بوده است؟ یکی از تعاریف متداول از تمدن، «توان تامین تمامی نیازها، با استفاده از داشته های بومی» است. منظور از نیاز در این تعریف، تمامی حوایجی است که انسانها در زندگی فردی و اجتماعی دارند و از نیازهای مادی تا معنوی را شامل می شود. اگر جامعه ای بتواند با امکانات و داشته های بومی به این نیازها پاسخ گوید، آن جامعه را متمدن می نامیم.
    ادعای ما این است که ما درگذشته از تمدن عمیق چند هزارساله برخوردار بوده ایم و بدون نیاز به واردات، به نحوی خودبسنده تقریبا تمامی نیازهای خود را به صورت درونزا پاسخ می داده ایم.