مصاحبه

  • گفتاری از هدایت اله بهبودی
    ۱۳۹۲/۰۶/۳ ۱۵:۴۹

    اگر ابن خلدون دیرتر متولد می‌شد

    نگارش تاریخ به سبک سنتی – عموماً مبتنی بر سرگذشت انبیا و پادشاهان – مدت‌هاست که ناسخ تازه‌ای پیدا کرده و آن بخش‌پذیری رویدادهای تاریخی به عناصر پرشمار و گوناگون است. همین امر، جزئی‌نگری به موضوعات تاریخی را اجتناب‌ناپذیر کرده. توجه به این جزئیات و پرداخت دقیق آنها، طبیعتاً از عهده فرد مورخ، خارج است.