مصاحبه

  • نگاهی به جایگاه علم و روش در انديشۀ رضا داوری اردكانی؛
    ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۲۲:۴۸

    علم و روش در ترازوی نقد

    داوری اردكانی، همانند هانری كربن و فرديد، پديدارشناسی را تا آنجا كه نقد غرب را انجام داد به خدمت می‌گیرد و با دفاع از فلسفه، به ميراث ايرانی و اسلامی برمی‌گردد. پديدارشناسی سكوی پرتاب و مبنای روشی داوری اردكانی است و او با استفاده از آن، به زبان سنت و ويژگی‌های فلسفی بومی ايران بازگشته است و از آن‌ها دفاع می‌کند.