مصاحبه

  • نقدی بر پژوهش های دانشگاهی:
    ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ ۰۷:۲۲

    مک دونالدیزه شدن روش تحقیق!

    پدیده مک دونالدی اینک در پایان نامه های دانشگاهی (بویژه فصل سوم: روش تحقیق) و سایر پژوهش ها به وفور دیده می شود و از یک قالب و چهارچوب از پیش تعیین شده و مشابه پیروی می کنند.