مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۱۶:۱۸

    چرا موضوع رساله کارشناسی ارشد اینجانب تصویب نشد؟

    سؤال من از شورای گروه این است که از کجا و بر پایه چه ملاکی تشخیص می دهند که موضوعی ارزش علمی دارد یا ندارد؟ و همچنین بر اساس کدام معیار، تصورشان بر این است که نتیجه کار بر روی موضوعی به کاری ژورنالیستی و روزنامه ای ختم می شود؟ آیا شورای گروه ما می تواند بگوید که “جامعه شناسی اسلامی” موضوعی ارزشمند و جالب برای پژوهش نیست؟

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۸:۰۹

    آوینی اندیشمند دفاع مقدس

    پرسش از چگونگی پیدایش و رشد اندیشه، متوقف و موقوف به پرسشی پیشینی تر است که آیا میان نظر و عمل، رابطه ای برقرار است؟ به بیان روشن تر، آیا اندیشه در خلاء متولد می شود و انسان، تا چه حد فارغ از زمانه اش توان اندیشیدن دارد؟ اگر این مقوله را در فلسفه بررسی […]