مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ ۱۴:۴۲

    جلال؛ غربزدگی و روشنفکران

    غرب زدگی می‌گویم همچون وبازدگی. و اگر به مذاق خوشایند نیست، بگوییم همچون سرمازدگی یا گرمازدگی. اما نه، دست کم چیزی است در حدود سن زدگی. دیده اید که گندم را چطور می پوساند؟ از دورن. پوسته، سالم پابرجاست اما فقط پوست است، عین همان پوستی که از پروانه بر درختی مانده. به هر صورت سخن از یک بیماری است. عارضه ای از بیرون آمده و در محیطی آماده برای بیماری، رشد کرده است. مشخصات این درد را بجوییم و علت یا علت هایش را و اگر دست داد، علاجش را.