مصاحبه

  • بازخوانی کتاب "سرطان اجتماعی فساد" به بهانه آزادی شهرام جزایری:
    ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۱۹:۰۰

    زمینه های اجتماعی و ساختاری رشد «سرطان فساد» در نگاه دکتر رفیع پور

    تولید نیازهای کاذب از طریق تجمل گرایی و نمایش ثروت و تبلیغات مصرف گرایی، مدرک گرایی، فقدان کنترل بیرونی و درونی منسجم و کارامد در این کتاب از مهمترین عوامل رشد فساد در جامعه برشمرده شده است.