مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۰۸:۲۴

    پرداختن به ابن‌خلدون ما را از هژمونی مستشرقین رها می‌کند

    استاد دانشگاه سنگاپور گفت: اگر بخواهیم از هژمونی مستشرقین بیرون بیاییم و محدود به اندیشه های جامعه شناسان غربی نباشیم، نیازمند پرداختن به اندیشمندانی از جهان غیر غرب به ویژه ابن خلدون هستیم.

  • ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ ۱۷:۱۷

    صد و پانزدهمین شماره خردنامه همشهری منتشر شد

    صد و پانزدهمین شماره خردنامه همشهری منتشر شد. دور جدید، این نشریه شامل بخش‌هایی چون «گزارش خبری»، «تحول‌ علوم انسانی»، «مصاحبه‌ی ماه»، «پرونده» و «مکتوبات» است. همچنین این شماره خردنامه شامل سه پرونده با عناوین «جای پای فکر فلسفی»، «نقدی بر تاریخ‌نگاری روشن‌فکری در ایران» و «دیالکتیک عقل و بصر» است که قطعاً می‌تواند برای […]